Parasport Danmark logo hvid.png

Bestyrelsens adfærdskodeks

Parasport Danmarks bestyrelse har den 21. marts 2012 vedtaget nedenstående regler som tillæg til bestyrelsens kommissorium:

1. Bestyrelsen skal sikre åbenhed og gennemsigtighed i bestyrelsens, eliteudvalgets og breddeudvalgets arbejde, hvor disses beslutninger som minimum løbende kommunikeres til medlemskredsen.

2. Der skal være åbenhed og gennemskuelighed i forbundets økonomiske forvaltning og i regnskabsaflæggelse. Ansvaret herfor skal være forankret i bestyrelsen. Budgetter og regnskaber skal være offentligt tilgængelige.

3. Bestyrelsen sørger for, at DIF på anmodning kan få alle oplysninger om forbundets økonomiske forhold.

4. Bestyrelsen skal sikre, at forbundet følger bestemmelserne i Kulturministeriets til enhver tid gældende regnskabs- og revisionsinstruks.

5. Bestyrelsen tilser, at der med passende mellemrum drøftes og vedtages visioner, strategier og politikker.

6. Principperne for opgave- og rollefordelingen mellem bestyrelsen, eliteudvalget og breddeudvalget i forhold til administration skal være nedfældet.

7. Den samme person må ikke være medlem af bestyrelsen, Eliteudvalget eller Breddeudvalget og samtidig være ansat som medarbejder i forbundet. Bestyrelsen kan – når det er historisk betinget – dispensere for så vidt angår medlemmer af Breddeudvalget. Anden form for interessesammenfald skal som minimum oplyses og i videst muligt omfang undgås.

8. Bestyrelsen er ansvarlig for, at repræsentantskabet får optimal mulighed for at udføre sine kontrolfunktioner over for bestyrelsen, Eliteudvalget og Breddeudvalget.

9. Bestyrelsen sikrer, at forbundet er repræsenteret på DIF’s repræsentantskabsmøder, dvs. årsmøder og budgetmøder, medmindre helt særlige grunde forhindrer dette.

10. Bestyrelsen sikrer, at forbundet overholder ovenstående bestemmelser og andre regler i henhold til Danmarks Idrætsforbunds love.