Parasport Danmark logo hvid.png

Love

Download Parasport Danmarks love i PDF format samt Word 

 

 

Parasport Danmark
National Paralympic Committee - Denmark
Special Olympic Committee – Denmark

 

Vedtaget på repræsentantskabsmøderne i april 1998, oktober 1998, oktober 1999, april 2000, maj og oktober 2001, april 2006, april 2017 og  ekstraordinært repræsentantskabsmøde april 2023.

 

NAVN, HJEMSTED OG ORGANISATORISK TILKNYTNING,

§ 1
Forbundets navn er Parasport Danmark (tidligere Dansk Handicap Idræts -Forbund - DHIF). Forbundets hjemsted er Brøndby Kommune. Forbundet, der er stiftet den 31. oktober 1971, er optaget som specialforbund i Danmarks Idræts Forbund (DIF). Forbundet er optaget i følgende internationale organisationer:

• Nordisk Handicap Idrætsforbund (NordHIF)
• European Paralympic Committee (EPC)
• International Paralympic Committee (IPC), som Danmarks Paralympiske Komite.
• Special Olympics International (SOI)
• International Wheelchair and Amputee Sports Federation (IWAS)
• International Blind Sports Association (IBSA)
• Cerebral Palsy - International Sports- and Recreation Association (CP-ISRA)
• International Sports Federation for Persons with Mental Handicap (INAS-FID)

FORBUNDETS FORMÅL

§ 2
Forbundets formål er

 • At arbejde for fremme af motions- og konkurrenceidræt, der specielt tilgodeser handicappede menneskers situation,
 • At støtte og forestå træning med rehabilitering for øje,
 • At støtte og forestå anden træning, der udvikler det enkelte menneskes potentiale mest muligt og dermed at sikre den enkeltes integration,
 • At samle eksisterende idrætsforeninger for personer i alle aldre med fysiske/psykiske handicap,
 • At medvirke til, at nye foreninger oprettes overalt i landet,
 • At skabe grundlag for at al idræt under forbundet kan foregå under betryggende ledelse og tilsyn,
 • At sikre en omfattende leder- og instruktør-uddannelse,
 • At sprede information om handicapidræt ved afholdelse af kurser, seminarer, idrætslejre, udgivelse af blad m.v.,
 • At træffe bestemmelse om afholdelse af landskampe og udskrivning af mesterskaber,
 • At samarbejde med andre handicaporganisationer i ind- og udland,
 • At støtte udvikling af idræt for personer med handicap i udviklingslande,
 • At fremme forskning i fritidsaktiviteter for personer med handicap,
 • At arbejde for at idrætslige fritidsaktiviteter for personer med handicap kan udvikles som forebyggende foranstaltning såvel i medicinsk som social forstand.


FORBUNDETS MEDLEMMER

§ 3
Som medlemmer af forbundet kan optages idrætsforeninger for personer med handicap og foreninger, hvis virksomhed omfatter motions-, optrænings- eller konkurrenceidræt for personer med handicap samt idrætsforbund for personer med handicap.

Endvidere kan optages landsforeninger og landsforbund for personer med handicap.

Foreninger, organisationer, institutioner og lign., som ikke opfylder de foreningsmæssige krav til fuldt medlemskab, men som på grund af deres tilknytning til ældre- eller handicapområdet har interesse i handicapidræt, kan optages som associeret medlem.

Repræsentantskabet fastsætter det årlige kontingent for associerede medlemmer.

Repræsentantskabet fastsætter et regulativ for associeret medlemskab af Parasport Danmark.

Endelig beslutning om medlemskab, suspension, eksklusion eller udmeldelse træffes af bestyrelsen.

Bestyrelsen træffer de løbende beslutninger, og de væsentligste skal indgå i bestyrelsens beretning til førstkommende repræsentantskabsmøde.

Udmeldelse kan kun ske skriftligt med 3 måneders varsel til en 1. januar.


KONTINGENT OG INDSKUD

§4
De tilsluttede forbund og foreninger skal betale et årligt kontingent til forbundet og skal en gang om året indsende en opgørelse til DIF om aktive og passive medlemmer.

Ved anmodning om medlemsoptagelse skal der betales et indskud.

Kontingent og indskud fastsættes efter forslag fra bestyrelsen af repræsentantskabet.

Det årlige kontingent skal indbetales inden udgangen af marts måned i det regnskabsår, som kontingentet dækker.

Restancer eller manglende indberetning kan medføre fortabelse af medlemsrettigheder eller udelukkelse.


FORBUNDETS ORGANER

§ 5
Forbundets anliggender varetages af:

1. Repræsentantskabet
2. Bestyrelsen
3. Breddeudvalget
4. Eliteudvalget
5. Udviklingsudvalget
6. Ordens- og amatørudvalget
7. Medicinsk udvalg
8. Idrætsudvalgene


REPRÆSENTANTSKABET

§ 6
Repræsentantskabet er forbundets øverste myndighed og består af:

 • 1 repræsentant fra hvert Idrætsudvalg

se regulativ om kriterier herfor,

 • 9 medlemmer fra Bestyrelsen,
 • 4 medlemmer af Breddeudvalget,
 • 4 medlemmer af Eliteudvalget,
 • 3 medarbejderrepræsentanter, se regulativ herom,
 • 1 repræsentant fra hver af de landsorganisationer

af/for personer med handicap, som er medlem af forbundet

 • 2 repræsentanter fra foreninger, som er medlem af forbundet
 • Forbundets direktør (med taleret og uden stemmeret)
 • Centerleder for Handicapidrættens Videnscenter (med taleret og uden stemmeret)

Ingen person eller medlemsforening/forbund/organisation kan have mere end én stemme.

Der kan ikke stemmes pr. fuldmagt, men organisationen/foreningen/udvalget /gruppen kan udpege en stedfortræder.

 

§ 7
Repræsentantskabet mødes hvert 2. år i lige år i april/maj måned.

Forslag, der ønskes behandlet på et repræsentantskabsmøde, skal være forbundets sekretariat i hænde senest en måned før mødets afholdelse.

Dagsorden med nødvendige bilag udsendes - enten på skrift eller elektronisk - til medlemmerne senest 14 dage før mødets afholdelse.

Der udsendes en skriftlig eller elektronisk foreløbig dagsorden for mødet senest 6 uger før mødets afholdelse.

 

§ 8
Dagsorden for repræsentantskabsmødet

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af 2 referenter og 2 stemmetællere.

3.   Registrering af stemmeberettigede deltagere.

4.   Bestyrelsens beretning (incl. UdviklingsUdvalgets) til godkendelse.

5.   Beretning fra stående udvalg.
      a. Breddeudvalget
      b. Eliteudvalget

6.   Regnskab til godkendelse.

7.   Budgetoplæg incl. handlingsplan for kommende 2 år.

8.   Fastsættelse af kontingent og indskud.

9.   Behandling af indkomne forslag.

10. Beretning fra andre stående udvalg:
      a. Medicinsk udvalg

      b. Ordens- og amatørudvalget

11. Valg til bestyrelse med 9 medlemmer første gang i 2018:
      a. Formand
      b. Næstformand
      c. Økonomiansvarlig
      d. Formand for Breddeudvalget
      e. Formand for eliteudvalget
      f. Formand for Udviklingsudvalget
      g. 3 menige medlemmer

12. Valg til stående udvalg.
      a. Breddeudvalget – 4 medlemmer
      b. Eliteudvalget – 4 medlemmer

13. Valg af øvrige udvalg
      a. Ordens- og amatørudvalget - 3 medlemmer
      b. Andre nødvendige udvalg

Udvalgenes medlemmer har adgang til at deltage i repræsentantskabsmøderne.

14. Eventuelt.

 

Afstemninger sker skriftligt, hvis ønske herom fremsættes af mindst 5 repræsentanter.

Personvalg foretages altid ved skriftlig afstemning, hvis der er flere kandidater.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal blandt de fremmødte - dog kræves der 2/3 flertal blandt de fremmødte ved beslutning om lovændringer.

 

EKSTRAORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE

§ 9
Efter skriftlig anmodning med angivelse af dagsorden fra enten bestyrelsen eller 20 medlemmer af repræsentantskabet skal der afholdes et ekstraordinært repræsentantskabsmøde.

Det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal afholdes senest 4 uger efter modtagelsen af anmodningen og en skriftlig indkaldelse skal udsendes senest 2 uger før mødet.

 

BESTYRELSEN

§ 10
Bestyrelsen er forbundets højeste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne. Bestyrelsen afholder normalt møde hver anden måned.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede - ved stemmelighed er formandens/subsidiært næstformandens stemme udslagsgivende.

Organisationen tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening - deriblandt formanden, næstformanden eller den økonomiansvarlige. Bestyrelsen kan meddele prokura.

 

BESTYRELSENS OPGAVER

§ 11
Det påhviler bestyrelsen,

 • At være forbundets øverste myndighed mellem repræsentantskabsmøderne med respekt for de kommissorier, som repræsentantskabet har givet de stående udvalg
 • at forestå den daglige politiske ledelse
 • at sikre den daglige administrative ledelse
 • at sikre udarbejdelse af budget og regnskab
 • at repræsentere forbundet nationalt og internationalt
 • at varetage forbundets interesser overfor statslige og kommunale myndigheder
 • at varetage samarbejdet med DIF og specialforbund
 • at udpege eller indstille repræsentanter til bestyrelser og udvalg m.m. for at sikre forbundet størst mulig indflydelse i andre relevante idrætsorganisationer
 • at sikre udgivelse af forbundets medlemsblad
 • at forhandle og sikre kontakten til sponsorer
 • at varetage samarbejdet med Handicapidrættens Videnscenter
 • at sikre udviklingen af forbundets organisation på alle niveauer
 • at sikre at alle organer arbejder indenfor forbundets formål og rammer
 • at sikre at forbundets politik jævnligt tages op til drøftelse
 • at prioritere indsatsområder ud fra repræsentantskabets beslutninger og politikker under de givne økonomiske rammer

Bestyrelsen kan i sager af vital betydning træffe beslutninger, der er bindende for hele organisationen. Sådanne beslutninger forelægges førstkommende repræsentantskabsmøde.

Bestyrelsen kan til løsning af særlige opgaver og til hjælp for bestyrelsen nedsætte ekspertgrupper, f.eks. Økonomiudvalg, Medicinsk Udvalg m.fl.

 

BREDDEUDVALGET

§ 12
Breddeudvalget forestår i samarbejde med idrætsudvalgene breddeidrætten i Forbundet. Samarbejdet med idrætsudvalgene sker bl.a. gennem deltagelse i udvalgte landsmøder og møder med de enkelte idrætsudvalg.

Breddeudvalget skal igangsætte og fremme aktiviteter, der sikrer udbredelsen af breddetilbud til alle grupper af mennesker med handicap i balance med den enkelte idrætsudøvers behov og ønsker.

Breddeudvalget nedsætter en række idrætsudvalg, som dækker de enkelte idrætter i Forbundet.

Idrætsudvalg nedsættes i overensstemmelse med repræsentantskabets bestemmelser herom (retningslinjer herfor fastlæggelse via et kommissorium).

Breddeudvalget skal sikre at Parasport Danmark’s breddepolitik er synlig på alle niveauer i Forbundet.

Breddeudvalget har ansvaret for:

 • At formulere forbundets breddepolitik. Herunder godkende Forbundsmesterskaber, regionsstævner, licenspolitik og regler for medaljeuddeling.
 • At støtte nordiske idrætsaktiviteter, herunder NM
 • At planlægge og forestå lejre for unge, nyhandicappede, senhjerneskadede og andre grupper af mennesker med handicap og at afholde handicapidrætsfestival.
 • At udarbejde forslag til satsningsområder f.eks. idrætsgrene, stævneformer, unge/ældre og rekruttering.
 • At planlægge og forestå en idrætskonference (efter behov) i samarbejde med eliteudvalget og bestyrelsen
 • At igangsætte og forestå andre aktiviteter til gavn for Idrætsudvalg og idrætsudøvere.
 • Forbundets centrale børneudvalg.
 • Breddeudvalget administrerer under ansvar over for bestyrelsen de midler, som stilles til rådighed for idrætskurser og breddeaktiviteter.


ELITEUDVALGET

§ 13
Eliteudvalget forestår i samarbejde med idrætsudvalgene elite- og talentudviklingen i forbundet.

Eliteudvalget står for deltagelsen i De Paralympiske Lege.

Eliteudvalget samarbejder med Team Danmark om styrkelse af handicapidrættens eliteniveau i samarbejde med idrætsudvalgene.

Eliteudvalget udarbejder i samarbejde med idrætsudvalgene udtagelseskrav til EM, VM og Paralympiske Lege.

Eliteudvalget udtager - efter indstilling fra idrætsudvalgene - idrætsudøvere, trænere, ledere og hjælpere til deltagelse i De Paralympiske Lege.

Eliteudvalget kan etablere ad hoc-grupper til i kortere eller længere perioder at løse opgaver inden for udvalgets arbejdsområder.

Eliteudvalget administrerer - under ansvar over for bestyrelsen - de midler, der stilles til rådighed for trænerkurser, talent- og eliteaktiviteter.

 

UDVIKLINGSUDVALGET

§ 14
Udvalgets opgave:

Stk. 1.
Udviklingsudvalgets (UU’s) opgave er at rådgive bestyrelsen i udviklings- og uddannelsespolitiske spørgsmål – herunder:

 • overordnet at følge nye uddannelsesinitiativer samt give forslag til udbygning og revision af forbundets uddannelsespolitik
 • vurdere forbundets initiativer og tilbud om organisationsudvikling og give forslag til udvikling af disse
 • opfordre til afholdelse af konferencer, seminarer, workshops med temaer, som skønnes at være væsentlige for udviklingen i forbundet
 • sikre at uddannelse om og udvikling af handicapidræt drøftes i relation til øvrige idrætsorganisationer
 • sikre at uddannelsestilbud til handicapidrætten generelt drøftes med f.eks. universiteter, idrætshøjskoler m.fl.
 • medvirke til uddannelse og udbredelse af den Paralympiske ide
 • udarbejde oplæg til forbundets politikkatalog
 • udarbejde forslag til satsningsområder

Stk. 2.
UU’s opgave er endvidere overordnet at følge nye initiativer inden for træneruddannelse – og rådgive Br.U og EU inden for dette område – med henblik på afholdelse af kurser for relevante idrætsudvalg og handicapgrupper.


Udvalgets sammensætning og valg:

Stk. 1.
Udvalget består af en formand, der samtidig er født medlem af bestyrelsen og som vælges af repræsentantskabet samt et antal medlemmer, som udpeges af bestyrelsen efter indstilling fra Stående Udvalg, Idrætsudvalg, klubber og bestyrelsens medlemmer.

Stk. 2.

Af de udpegede medlemmer skal mindst 3 findes uden for kredsen af medlemmer af Bestyrelsen, Bredde- og Eliteudvalget.

Stk. 3.
Udvalgets medlemmer udpeges for en 2-årig periode, og det bør tilstræbes, at den ene halvdel udpeges i ulige år og den anden halvdel udpeges i lige år.

 

ORDENS- OG AMATØRUDVALGET

§ 15
Ordens- og amatørudvalget er forbundets højeste domstol.
Ordens- og amatørudvalgets arbejde fastlægges i et regulativ herom.
Regulativet udarbejdes af bestyrelsen og skal godkendes af DIF.

MEDICINSK UDVALG

§ 16
Medicinsk udvalg nedsættes af bestyrelsen og forestår klassifikation af forbundets idrætsudøvere -og dette arbejde fastlægges i et særligt regulativ herom.
Regulativet udarbejdes af udvalget og skal godkendes af bestyrelsen.

Medicinsk udvalg skal følge udviklingen inden for klassifikation og forskning vedrørende handicapidrætten samt sikre at ny viden formidles til forbundets relevante organer.

Medicinsk udvalg skal rådgive forbundets udvalg, når der er behov herfor.

 

REGNSKAB OG REVISION

§ 17
Regnskabsåret følger kalenderåret.

Administrationen skal senest 15. februar afstemme regnskabet for det forløbne år og overgive det til revision med alle dertil hørende bilag.

Revisionen skal være afsluttet inden den 15.marts.

Revisionen udarbejder herefter - i samarbejde med administrationen og forbundets økonomiansvarlige - årsregnskabet, der via Bestyrelsen fremsendes til godkendelse i Repræsentantskabet.

Den økonomiansvarlige følger løbende administrationens regnskabsmæssige arbejde, udarbejder oplæg og oversigter til Bestyrelsen og foretager løbende kontrol af forbundets forbrug.

Revisionen varetages af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor, som ikke må have andre tillidsposter i forbundet.

Den statsautoriserede revisor har til enhver tid adgang til at kontrollere bøger, bilag og bankudtog m.v.


OPLØSNING

§ 18
Beslutning om forbundets opløsning kan kun træffes på et repræsentantskabsmøde og beslutningen kan træffes med 2/3 flertal blandt de fremmødte deltagere.

Ved opløsning træffer repræsentantskabet beslutning om anvendelse af midler til beslægtet almennyttigt formål til en eller flere foreninger hjemmehørende i Danmark.