Parasport Danmark logo hvid.png

Vision og strategi 2025

Parasport Danmarks Vision og strategi 2025 beskriver kort, hvordan forbundet ser sig selv i fremtiden for bedst muligt at fremme vilkår for motions- og konkurrenceidræt for mennesker med et handicap og særlige behov, samt hvad forbundet vil holde fokus på for at nå visionen.

Vision

Parasport Danmark vil give alle mennesker med et handicap eller et særligt behov mulighed for at dyrke idræt, bevæge sig, motionere og konkurrere i et berigende og attraktivt, socialt fællesskab.

Parasport Danmark vil

  • være en markant og synlig idrætspolitisk aktør med stor samfundsmæssig gennemslagskraft.
  • udgøre et kompetencecenter, som omsætter og koordinerer viden om handicapidræt til brugbar viden hos målgruppen selv, deres familier, specialforbund, klubber, organisationer, kommuner og stat, m.fl.
  • tilbyde attraktive og let tilgængelige idrætsmiljøer for alle med et handicap eller et særligt behov.
  • udvikle og understøtte både motion, bredde og eliteidræt.
  • basere al aktivitet på kerneværdierne dialog, samarbejde og kommunikation.

Det er en ambitiøs vision. Parasport Danmark vil realisere den i et udvidet samarbejde med de andre aktører i idrætten, DIF, DGI, specialforbund (SPF), kommuner m.fl. Derfor er Parasport Danmarks fokusområder nedenstående.

 

Fokusområder 2020-2025

Samarbejde og partnerskaber

Parasport Danmark kan kun leve op til Visionen gennem et omfattende samarbejde med idrætsverdenen og samfundet. Derfor skal kerneværdierne: dialog, samarbejde og kommunikation prioriteres højt og komme til udtryk overalt i organisationen. 

Forbundet vil gå positivt ind i et åbent samarbejde med såvel aktører i idrættens verden, kommuner som private aktører. Det sker allerede i dag, men vi vil arbejde for at styrke både indhold og omfang. Det vil kunne ses fx i fastholdelse af målgruppens lyst til at dyrke idræt i en almenforening, i samarbejdet med DIF og Team Danmark om de danske deltagere ved PL, i etablering og drift af paraspots, osv. Forbundet vil motivere samarbejdspartnerne til at udvise samme positive indstilling.

Kompetencecenter

Parasport Danmark vil videreudvikle sig som et center for kompetencer, med viden og færdigheder i at understøtte og rådgive dels mennesker med et handicap, som ønsker at dyrke idræt, dels forbund, foreninger, klubber, DIF, DGI, kommuner m.fl. Specialistviden omhandler f.eks. Special Olympics konceptet, divisionering og klassifikationssystemet.

Kompetencecentret indeholder i 2025, en dybdegående indsigt i, hvad der skal til af færdigheder, viden og midler for at hjælpe brugerne i gang, og fastholde dem fysisk som socialt i aktiviteter. Kompetencecentret hjælper nye idrætter i gang, ligesom det fastlægger mål og normer for god parasport på tværs af idrætter.

Internationalt arbejde

Parasport Danmark vil fortsætte det internationale arbejde for at påvirke mulighederne for Parasporten i almindelighed og for danske atleters deltagelse i særdeleshed.

Dette vil ske i et fortsat stærkt nordisk samarbejde, hvor vi i fællesskab dels styrker parabevægelsens europæiske infrastruktur og indflydelse, dels sikrer den traditionelle stærke danske og nordiske stemme i parabevægelsens internationale organisationer, for derigennem at fremme dansk som nordisk parasports indflydelse, herunder at sikre at mennesker med et svært handicap og udviklingshæmmede kan deltage på højeste internationale niveau.

Parasport Danmark skal arbejde med international idrætspolitisk talentudvikling for at sikre nødvendige kandidater til de internationale parasports organisationer som IPC, EPC, IBSA, VIRTUS (tidligere INAS FID) etc.

Politisk lobbyisme og synlighed

Parasport Danmark vil udbygge og fokusere sit politiske arbejde for at skabe synlighed omkring den samfundsmæssige nytteværdi, som parasporten generelt skaber og bruge de gode historier, som Parasporten genererer. Parasport Danmark vil udgøre talerøret for bedre og rimelige vilkår for idræt, som mennesker med handicap og mennesker med særlige behov har brug for.

Alle mennesker har ret til et aktivt idrætsliv og derfor handler den politiske indsats om at skabe bedre adgang til faciliteter, til kvalificeret træning, til finansiering, til promovering af sagen mm. Det er en målrettet politisk og kulturel indsats, som kræver styret og strategisk kommunikation, eksternt i samfundet og internt i idrætsverdenen og ved brug af de digitale værktøjer, som modtagerne anvender. Det sker sammen med f.eks. DIF, DGI og SPF, når det handler om tværfaglige områder og alene, når det handler om Parasport Danmarks isolerede specialistområder. 

Idrætslige ”Paraspots” - attraktive idrætsmiljøer

Parasport Danmark ønsker at tilbyde mennesker med et handicap eller et særligt behov mulighed for at bevæge sig og dyrke idræt under trygge og beskyttede forhold. I perioden indtil 2025 vil Parasport Danmark opbygge et antal Paraspots, hvor idrætslige inaktive mennesker kan afprøve aktiviteter og blive motiveret til at deltage i de etablerede idrætsforeninger, tæt på bopæl og uanset type og grad af handicap.

Et Paraspot tilbyder ideelt set et antal idrætter (inde og ude), og i praksis vil de bestå af alt lige fra en flerstrenget idrætsforening, et samarbejde mellem flere idrætsforeninger, et DGI-hus, eller af en enkelt forening med en enkelt idræt.

Vigtigt er det, at Paraspots udgør et

  • kompetent og motiverende, socialt idrætsmiljø tæt på brugeren, og med kvalificeret støtte af uddannede og frivillige ressourcer.
  • springbræt til at dyrke idræt i en forening og gerne en forening under et specialforbund.
  • miljø med kvalitet i aktiviteter, et miljø som Parasport Danmark med sin tilstedeværelse i husene er med til at sikre og højne.

Parasport Danmark vil arbejde for, at de udøvere, som er motiverede for det, hjælpes videre til at dyrke sin idræt i en almen forening sammen med almenidrætten. Forbundet vil understøtte foreningen til at tage imod idrætsudøveren, så vedkommende kan fortsætte træning og socialt samvær.

Parasport Danmark vil også arbejde for, at alle parasportens specialidrætter får mulighed for at blive koblet op på et specialforbund.

Paraspotsene skal være Parasport Danmarks rummelige ramme for DIFs og DGIs fælles vision, ’Bevæg dig for livet’.

Paraspots vil være afhængige af uddannet personale såvel som en kreds af aktive frivillige.