Parasport Danmark logo hvid.png

Skal børn med handicap kunne fritages for idræt?

Det bør som udgangspunkt ikke være muligt for landets folkeskoler at fritage elever med handicap fra at deltage i idrætsundervisningen. Det mener Parasport Danmark, der i stedet vil have mere fokus på at skabe de rigtige rammer for inklusion.

Skal børn med handicap kunne fritages for idræt?

Er der elever i folkeskolen, der har så betydelige handicap, at de helt skal fratages muligheden for at indgå i de fællesskaber og sociale relationer, der udspringer af idrætsdeltagelsen? Ikke hvis det står til Parasport Danmark, hvor breddechef Søren Jul Kristensen advarer mod at give skolerne mulighed for at fritage elever med handicap fra at deltage i idræt.

- Det er den nemme løsning, og jeg frygter, at det vil åbne en kattelem, som alt for mange skoler vil fristes til at benytte. Det virker uundgåeligt, at det vil komme til at gå ud over en gruppe børn, der sagtens kan få stor gavn af at blive inkluderet i idrætsundervisningen sammen med deres klassekammerater, siger Søren Jul Kristensen.

Som reaktion på, at Børne- og Undervisningsministeriet har forslået, at elever med fysiske handicap kan fritages for den praktiske del af eksamen i faget idræt, er der ellers flere parter på handicapområdet i Danmark, der åbner op for, at en generel fritagelse fra idrætsundervisningen bør være en mulighed, hvis skole og forældre vurderer, at deltagelse ikke giver mening.

Det drejer sig fx om Danske Handicaporganisationer (DH), der i et høringssvar til ministeriet bedyrer, at en lille gruppe af elever ikke kan forventes at indgå i undervisningen på en meningsfuld måde ”fx når undervisningen foregår udendørs, hvor det for denne elevgruppe ofte er for koldt at være ude og derfor direkte risikabelt i forhold til sygdom, eller på græs, som er et vanskeligt terræn for en elektrisk kørestol”.

Samme holdning har en gruppe forældre i Muskelsvindfonden, der i et brev til uddannelsesordførerne i Folketinget skriver, at det vil være risikabelt og ”direkte stigmatiserende for vores børn”, hvis fx det kræves, at de er tilstede i idrætstimerne i de kølige efterårs- og forårsmåneder, hvor undervisningen foregår udendørs.

Fremfor at fritage børn og unge fra idrætsundervisningen, mener Søren Jul Kristensen dog, at det er skolernes ansvar at tilrettelægge idrætsundervisningen, så den giver mening for alle.

- Jeg er helt med på, at rammerne selvfølgelig kan blive så ringe, at det kan være svært at se en mening med galskaben. Men så må man se på rammerne. Hvis en elev har svært ved faget dansk, fx fordi han er ordblind, bliver han jo heller ikke fritaget fra undervisningen. Tværtimod er der udviklet særlig teknologi og hjælpemidler, så han kan følge med, lyder det fra Parasport Danmarks breddechef.

Hjælp at hente i nyt undervisningsmateriale

Debatten om fritagelse fra idræt ruller paradoksalt nok samtidig med, at idrætslærere landet over har fået præsenteret nyt materiale til at få inkluderet børn og unge med handicap i undervisningen. ’Alle børn med i idrætsfaget’ er produceret af Dansk Skoleidræt, der har samlet en ekspertgruppe bestående af Parasport Danmark, Videnscenter om handicap, Byskovskolen afd. Asgård og Rævebakkeskolen. Sammen har partnerne lagt så mange kræfter i værktøjet, at ”det nye skoleår skal markere en ny æra for børn med funktionsnedsættelsers oplevelse af idrætsfaget”, skriver fagbladet Folkeskolen.

- Vi har forsøgt at gøre materialet omsætteligt til virkelighedens verden, så det er let tilgængeligt for idrætslærerne. Det er et godt værktøj, men vi er selvfølgelig bevidste om, at det skal bruges på noget, der kan være rigtig svært, så det gør det ikke alene, siger Søren Jul Kristensen.

Parasport Danmark har i 2019 også været med til at udvikle projektet ”Tilpasset Idræt og Bevægelse i Skolen” (TIBIS) på Syddansk Universitet. Begge projekter er finansieret af Børne- og Undervisningsministeriet, og i materialet kan skoler og lærere få konkrete øvelser, tips og vejledning til deres arbejde med at imødekomme elever med forskellige former for fysiske og psykiske handicap.

Søren Jul Kristensen forventer, at det vil være med til at skabe bedre rammer for at inkludere elever med handicap i undervisningen.

- Det handler ikke kun om, de skal dyrke idræt. Gennem deltagelse i faget opbygger de sociale relationer, oplevelser og kompetencer, der også uden for skoletiden kan have stor betydning for deres trivsel og udvikling. Det er simpelthen synd for børnene at fratage dem den mulighed, så vi mener, at skolerne har et kæmpe ansvar for at sikre, at der er plads til alle i idrætsundervisningen, lyder det fra Søren Jul Kristensen.


Eksamen eller ej

Det er blevet obligatorisk at tage en fuld afgangseksamen i folkeskolen, hvis man fx vil læse videre på gymnasiet, og det er et stort problem for elever med handicap, der er fritaget for undervisningen i idræt og dermed ikke kan gå til eksamen i faget.

I skoleåret 2018-2019 blev der derfor vedtaget en midlertidig ordning, hvor elever med handicap, der var fritaget fra idræt, skulle op i et andet fag, hvis idræt blev udtrukket. Men i stedet for at gøre den ordning permanent, har Børne- og Undervisningsministeriet foreslået, at ”elever med betydeligt og varigt nedsat fysisk funktionsevne med massive, sammensatte hjælpebehov” kan fritages for den praktiske del af idrætseksamen.

Eleverne vil dog fortsætte med at have idræt på skoleskemaet, og hvis det trækkes som eksamensfag, skal de eksamineres i ”sammensætning af praksisprogram og idrætsfaglig viden” – men altså ikke vurderes ud fra deres kropslige færdigheder.